Quantas lugares são nomeados Sago em Japão?

 

Quantas lugares em Japão são nomeados Sago?

Existe um lugar chamada Sago em Japão.

Locação Sago:
Cidades

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Wada (15)
Minato (15)
Ohama (14)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Nakamura (13)
Oshima (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Sakai (12)
Yoshida (12)
Okubo (12)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Hirose (11)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Shirahama (10)
Ichiba (10)
Kamo (10)
Ikeda (10)
Shimizu (10)
Yamada (10)
Takada (10)